Företagsinformation

Utgivare
Leverantören och ansvarig för denna Internettjänst domänen är

TANOS GmbH

Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Tyskland
Telefon: +49 (0)7303 / 165 302-00
Telefax: +49 (0)7303 / 165 302-31

info@tanos.de

Juridisk form: GmbH
Huvudkontoret: 89257 Illertissen, Tyskland
Registerdomstol Memmingen: 7542

Momsreg.nr. DE157017485

Verkställande direktör:
Lutz Wolle

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV:
Regina Rittler, TANOS GmbH
Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Tyskland


Rättslig information

1. Onlineutbudets innehåll
TANOS GmbH, i det följande benämnt TANOS, åtar sig inget ansvar för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet och kvalitet. Ansvarsanspråk på TANOS, vilka avser skador av materiell eller ideell art, som orsakats av utnyttjande eller icke-utnyttjande av erbjuden information resp. orsakats av utnyttjande av felaktig eller ofullständig information, är principiellt uteslutna, såtillvida inget uppsåt från TANOS sida kan bevisas föreligga. Alla offerter lämnas utan förbindelse.
Rätten till produktförändringar till följd av tekniska framsteg, samt prisförändringar, misstag och tryckfel förbehålles. TANOS förbehåller sig uttryckligen rätten att utan föregående meddelande förändra, utöka, avskaffa eller tidvis eller permanent dra tillbaka delar av sidorna eller hela utbudet.

2. Referenser och länkar
Vid direkta eller indirekta referenser till främmande Internetsidor ("länkar"), som ligger utanför TANOS ansvarsområde, träder ansvarsförpliktelse i kraft endast i det fall då TANOS har kännedom om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning av illegalt innehåll. TANOS har inget inflytande över de länkade sidornas aktuella eller framtida utformning och innehåll. Därför tar TANOS härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som har förändrats sedan länken aktiverades. Detta gäller samtliga länkar och referenser inom det egna Internetutbudet samt för främmande inlägg i eventuella gästböcker, diskussionsfora och mailinglistor som skapats av TANOS. För illegala, felaktiga eller ofullständiga innehåll och särskilt för skador som uppstår till följd av användande eller icke-användande av sådan erbjuden information, ansvarar endast ägaren till den webbplats vilken refererades till, inte den som via länkar hänvisar till det aktuella innehållet.

3. Upphovsrätt och varumärkesskydd
TANOS strävar efter att i samtliga publikationer beakta upphovsrätten till bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser och texter, att använda egentillverkade bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser och texter eller använda sig av bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser och texter som är allmän egendom. Alla skyddade varumärken och logotyper inom Internetutbudet och som i förkommande fall skyddas av tredje part omfattas utan inskränkningar av bestämmelserna i gällande varumärkesrätt samt i angiven ägares egendomsrätt.
Enbart omnämnande räcker inte för antagande om att varumärken inte skyddas av tredje parts rätt!
Upphovsrätten till offentliggjorda, av TANOS tillverkade objekt kvarbliver hos TANOS. Reproduktion eller användande av sådana bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är otillåtet utan uttryckligt godkännande från TANOS.

4. Dataskydd
I den omfattning Internetutbudet omfattar möjlighet att ange personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, postadresser) utlämnar användaren uttryckligen dessa uppgifter på frivillig basis. Ianspråktagande av, och betalning för, alla erbjudna tjänster, kan - så långt tekniskt möjligt och rimligt - även ske utan angivande av sådana uppgifter resp. med angivande av anonymiserade uppgifter eller pseudonym.

5. Ansvarsfriskrivningens rättsverkan
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av det Internetutbud från vilket hänvisning till denna sida gjordes. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre, eller inte till fullo överensstämmer med gällande lagar, förblir de övriga delarna av dokumentet opåverkade till innehåll och giltighet.

Företagsinformation

Utgivare
Leverantören och ansvarig för denna Internettjänst domänen är

TANOS GmbH

Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Tyskland
Telefon: +49 (0)7303 / 165 302-00
Telefax: +49 (0)7303 / 165 302-31

info@tanos.de

Juridisk form: GmbH
Huvudkontoret: 89257 Illertissen, Tyskland
Registerdomstol Memmingen: 7542

Momsreg.nr. DE157017485

Verkställande direktör:
Lutz Wolle

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV:
Regina Rittler, TANOS GmbH
Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Tyskland


Rättslig information

1. Onlineutbudets innehåll
TANOS GmbH, i det följande benämnt TANOS, åtar sig inget ansvar för den tillhandahållna informationens aktualitet, korrekthet, fullständighet och kvalitet. Ansvarsanspråk på TANOS, vilka avser skador av materiell eller ideell art, som orsakats av utnyttjande eller icke-utnyttjande av erbjuden information resp. orsakats av utnyttjande av felaktig eller ofullständig information, är principiellt uteslutna, såtillvida inget uppsåt från TANOS sida kan bevisas föreligga. Alla offerter lämnas utan förbindelse.
Rätten till produktförändringar till följd av tekniska framsteg, samt prisförändringar, misstag och tryckfel förbehålles. TANOS förbehåller sig uttryckligen rätten att utan föregående meddelande förändra, utöka, avskaffa eller tidvis eller permanent dra tillbaka delar av sidorna eller hela utbudet.

2. Referenser och länkar
Vid direkta eller indirekta referenser till främmande Internetsidor ("länkar"), som ligger utanför TANOS ansvarsområde, träder ansvarsförpliktelse i kraft endast i det fall då TANOS har kännedom om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning av illegalt innehåll. TANOS har inget inflytande över de länkade sidornas aktuella eller framtida utformning och innehåll. Därför tar TANOS härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som har förändrats sedan länken aktiverades. Detta gäller samtliga länkar och referenser inom det egna Internetutbudet samt för främmande inlägg i eventuella gästböcker, diskussionsfora och mailinglistor som skapats av TANOS. För illegala, felaktiga eller ofullständiga innehåll och särskilt för skador som uppstår till följd av användande eller icke-användande av sådan erbjuden information, ansvarar endast ägaren till den webbplats vilken refererades till, inte den som via länkar hänvisar till det aktuella innehållet.

3. Upphovsrätt och varumärkesskydd
TANOS strävar efter att i samtliga publikationer beakta upphovsrätten till bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser och texter, att använda egentillverkade bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser och texter eller använda sig av bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser och texter som är allmän egendom. Alla skyddade varumärken och logotyper inom Internetutbudet och som i förkommande fall skyddas av tredje part omfattas utan inskränkningar av bestämmelserna i gällande varumärkesrätt samt i angiven ägares egendomsrätt.
Enbart omnämnande räcker inte för antagande om att varumärken inte skyddas av tredje parts rätt!
Upphovsrätten till offentliggjorda, av TANOS tillverkade objekt kvarbliver hos TANOS. Reproduktion eller användande av sådana bilder, ljuddokumentationer, videosekvenser eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är otillåtet utan uttryckligt godkännande från TANOS.

4. Dataskydd
I den omfattning Internetutbudet omfattar möjlighet att ange personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, postadresser) utlämnar användaren uttryckligen dessa uppgifter på frivillig basis. Ianspråktagande av, och betalning för, alla erbjudna tjänster, kan - så långt tekniskt möjligt och rimligt - även ske utan angivande av sådana uppgifter resp. med angivande av anonymiserade uppgifter eller pseudonym.

5. Ansvarsfriskrivningens rättsverkan
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av det Internetutbud från vilket hänvisning till denna sida gjordes. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre, eller inte till fullo överensstämmer med gällande lagar, förblir de övriga delarna av dokumentet opåverkade till innehåll och giltighet.