Allmänna affärsvillkor

Per 2008-01-01 -
för produkter och tjänster från TANOS GmbH, Pionierstraße 1, D-89257 Illertissen (nedan benämnd leverantören).

I. Allmänna bestämmelser
1. Nedanstående villkor gäller vid samtliga beställningar. Skriftliga eller elektroniska förklaringar från båda parter avgör omfattningen av leveranser eller tjänster (nedan benämnt leveranser). Beställarens allmänna affärsvillkor gäller dock endast i den omfattning leverantören uttryckligen har godkänt dessa skriftligen. Muntliga överenskommelser före eller vid kontraktstecknande kräver skriftlig bekräftelse från leverantören för att bli giltiga.
2. Erbjudanden är friblivande; kostnadsförslag är inte bindande. Leverantören förbehåller sig oinskränkt egendomsrätt och upphovsrättsrelaterad nyttjanderätt rörande kostnadsförslag, ritningar och andra underlag (nedan benämnda underlag). Underlagen får endast göras tillgängliga för tredje part efter godkännande från leverantören, och ska, om beställning inte görs hos leverantören, på skriftlig begäran utan dröjsmål i sin helhet återlämnas till leverantören. Satserna 1 och 2 gäller på motsvarande sätt beställarens underlag; dessa får dock göras tillgängliga för tredje part, till vilken leverantören har uppdragit leveranser.
3. Vid standardprogramvara har beställaren icke-exklusiv rätt att använda överenskomna servicefunktioner i oförändrad form på överenskomna enheter. Beställaren får utan uttrycklig överenskommelse skapa två säkerhetskopior.
4. Delleveranser och motsvarande fakturering är tillåtna i den mån de är rimliga ur beställarens synvinkel.
5. Om beställaren ges återköpsrätt gäller denna endast vid fullständig, korrekt förpackad, ren och omärkt aktuell katalogvara enligt katalogbeskrivningen med avdrag av 20 % från aktuellt beställningsvärde.
6. De mått, ritningar och avbildningar som anges i erbjudanden, broschyrer, kataloger och prislistor är inte bindande och kan ändras av oss utan särskilt meddelande. Alla måttangivelser görs i cm, mm, kg och g.

II. Priser och betalningsvillkor
1. Priserna gäller från lagret i Neu-Ulm (Tyskland) exklusive förpackning och med tillägg för respektive lagstadgad momssats. Debitering sker på basis av vid leveranstidpunkten gällande prislista; debitering av mervärdesomsättningsskatt kan endast utelämnas i de fall då förutsättningar för skattebefrielse för exportleverans föreligger.
2. Om leverantören åtagit sig uppställning och montering och om inget annat överenskommits, ska beställaren utöver avtalad ersättning bära samtliga erforderliga extrakostnader, som t.ex. resekostnader, kostnader för verktygstransport och personligt bagage samt traktamenten.
3. Betalningar ska ske fritt leverantörens betalningsställe.
4. Beställaren kan endast kvitta med sådana fordringar som är obestridliga eller rättsligen fastställda.

III. Egendomsförbehåll
1. Föremålen för leveranserna (varor under äganderättsförbehåll) förblir leverantörens egendom tills samtliga aktuella eller framtida anspråk på beställaren enligt affärsförbindelsen har reglerats. Om värdet på de säkerhetsrätter som tillfaller leverantören överstiger alla säkrade anspråk med mer än 10 % ska leverantören på skriftlig begäran från beställaren frisläppa motsvarande andel av säkerhetsrätterna. Leverantören har därvid rätt att avgöra vilka säkerhetsrätter som ska frisläppas.
2. Beställaren har rätt att vederbörligen avyttra och/eller använda varor under äganderättsförbehåll, förutsätt att han inte är betalningsoförmögen. Pantsättning eller överlåtande av säkerheter är otillåtna.
3. De från vidareförsäljning eller på annan rättslig grund rörande varor under egendomsförbehåll uppkomna fordringarna överlåter beställaren som säkerhet till ett belopp motsvarande fakturavärdet på varorna under egendomsförbehåll på leverantören redan vid tidpunkten för beställningen. Härmed accepteras överlåtelsen. Beställaren har rätt att driva in de fordringar som överlåtits på leverantören. Indrivningsbefogenheten kan när som helst återkallas om beställaren inte uppfyller sina betalningsförpliktelser.
4. Beställaren har rätt att inom ramen för affärsverksamheten bearbeta leverantörens produkter och varor eller dessas kopplingar till andra varor. På de genom bearbetning eller koppling uppkomna föremålen förvärvar leverantören uteslutande för säkring av sina under III. 1. nämnda anspråk delägarskap, vilket beställaren omgående överlåter på leverantören.
5. Vid utmätningar, beslagtaganden, övriga skyldigheter eller rättsintrång eller ingrepp från tredje part ska beställaren påvisa leverantörens egendom och utan dröjsmål underrätta leverantören. I den utsträckning tredje part inte kan ersätta leverantören för i detta sammanhang uppkomna rättsliga eller utomrättsliga kostnader, ansvarar beställaren för dessa.
6. Om beställaren bryter mot väsentliga kontraktsförpliktelser, främst vid betalningsoförmåga, är leverantören berättigad, men inte förpliktigad, att när som helst återta varorna; beställaren är förpliktigad till fullständigt återlämnande utan dröjsmål. Detta gäller även då beställarens ekonomiska ställning väsentligen försämras.
7. I återtagandet resp. i hävdandet av egendomsförbehåll eller i utmätning av varor under äganderättsförbehåll ligger ingen återgång från kontraktet, om inte leverantören uttryckligen skulle ha förklarat detta i förväg.

IV. Leveransfrister och dröjsmål
1. Avtalade leveransfrister avser den tid då varan lämnar anläggningen eller distributionsstället. Efterlevnad av avtalade leveransfrister förutsätter att beställaren i tid inlämnar underlag, erforderliga tillstånd och frisläppningar, främst av planer, samt efterlevnad av avtalade betalningsvillkor eller förskottsbetalningar samt beställarens övriga förpliktelser. Om dessa förutsättningar inte uppfylls i tid förlängs leverantörens frist i lämplig utsträckning; detta gäller inte om leverantören ansvarar för de nämnda förseningarna.
2. Om leverantören inte håller en tidsfrist på grund av force majeure, t.ex. mobilisering, krig, uppror eller liknande händelse eller till följd av händelser som ligger utanför leverantörens kontroll och kan försvåra uppdragets genomförande – främst fördröjningar vid leverans till leverantören, trafik- och driftsstörningar, strejker m.m. – förlängs fristen i lämplig utsträckning utan att beställaren har rätt till skadestånd.
3. Om försändelse eller överlämnande på beställarens begäran skjuts upp med mer än en månad efter meddelande om leveransberedskap kan beställaren faktureras för lagringskostnader motsvarande 0,5 % av leveransens pris för varje påbörjad månad, dock högst 5 %. Avtalsparterna har rätt att påvisa högre eller lägre lagringskostnader.

V. Försändelse/risköverföring/påtalande av brist/acceptans
1. Försändelsen sker på beställarens risk och bekostnad från en av leverantören fastställd plats till den för leverantören kända eller nämnda leveransadressen från leverantörens lager/distributionsställe. På beställarens skriftliga begäran och på dennes bekostnad försäkrar leverantören i önskad omfattning leveransen mot transportrisker.
2. I den utsträckning leverantören är förpliktigad att återta transportförpackningen bär beställaren kostnaden för återtransport av den använda förpackningen och de angivna kostnaderna för dess användning eller – så långt möjligt och så långt leverantören anser det lämpligt – de kostnader som uppkommer vid förnyad användning.
3. Risken övergår – även vid fraktfri leverans – till beställaren enligt följande:
a) Vid leveranser utan uppställning eller montering, med korrekt färdigställande vid rampen för överlämnande till transportören.
b) Vid leveransen med uppställning eller montering på dagen för överlämnande eller idrifttagande i beställarens anläggning, eller, så långt överenskommet, efter korrekt installation.
4. När försändelse, överlämnande, inledning, genomförande av uppställning eller montering, övertagande resp. idrifttagning på egen anläggning eller provdrift fördröjs av skäl som faller under beställarens ansvar eller om beställarens mottagning av leveransen fördröjs av andra skäl, övergår risken på beställaren då fördröjningen inleds.
5. Beställaren ska utan dröjsmål noga och fullständigt kontrollera varje leverans efter mottagandet. Reklamationer till följd av ofullständiga eller felaktiga leveranser eller påtalande av tydliga brister ska utan dröjsmål skriftligen meddelas leverantören. Detsamma gäller ej omedelbart uppenbara brister vid dessas upptäckt. Kartongetiketter, följesedels-/fakturanummer eller kontrollista som bifogas försändelsen ska uppges i samband med reklamationen. Garantianspråk är uteslutna då reklamation eller påtalande av brist inte inkommer i tid.
6. Beställaren är skyldig att godta leveranser som uppvisar obetydliga brister.

VI. Betalning
1. Betalning ska ske enligt av oss fastlagda betalningsvillkor. Leverantören är berättigad men inte förpliktigad att avräkna betalningar från äldsta förfallna fordran. Överföringar, checkar eller växlar gäller först efter inlösen resp. kreditering av leverantörens konto som giltig betalning.
2. Fakturabeloppet förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen. Avdrag av avtalad rabatt medges inte om beställaren mottagit en andra påminnelse gällande annan förfallen fordran.
3. Reparationskostnader, monteringskostnader eller verktygskostnader ska omedelbart betalas utan avdrag.
4. Om betalningsmålen enligt föregående stycken inte uppnås kan leverantören kräva lagstadgad dröjsmålsränta oaktat övriga rättigheter.
5. Om i efterhand uppkomna omständigheter medför en betydande värdeförsämring av beställarens tillgångar, på grund av vilken leverantörens betalningsanspråk hotas, har leverantören rätt att omedelbart kräva betalning av samtliga i affärsförbindelsen uppkomna fordringar; detta gäller även vid betalningsanstånd eller mottagande av växlar eller checkar. Under samma omständigheter eller då beställaren vid tidigare affärstransaktioner varit sen med betalningen, kan leverantören kräva förskottsbetalning eller säkerheter vid alla pågående eller framtida affärstransaktioner. De rättsliga föreskrifterna rörande betalningsförsening påverkas i övrigt inte.
6. Faktureringen sker i EURO. Beloppet i EURO är även utslagsgivande då det på fakturorna utöver detta belopp även anges ett belopp i utlandsvaluta. Inbetalda belopp i utlandsvaluta omräknas till EURO och kreditering sker med detta framräknade belopp.

VII. Ansvar för materiella defekter
Leverantören bär det fulla ansvaret för skador på liv, lem eller hälsa, vilka uppkommer till följd av uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse från leverantörens sida, eller av uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse från leverantörens representant eller medhjälpare, samt för övriga skador, som uppkommer till följd av grovt vårdslös pliktförsummelse från leverantörens sida eller av grovt vårdslös pliktförsummelse från leverantörens representant eller medhjälpare. Leverantören ansvarar, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i respektive land, vid material- och/eller tillverkningsfel för materiella defekter samt för uttryckligen tillförsäkrade egenskaper och felfrihet enligt senaste tekniska standard. Ändringar av konstruktion eller utförande, vilka leverantören allmänt genomför inför leverans av en beställning, berättigar inte till reklamation. Leverantören rekommenderar säker förvaring av bruksanvisning, säkerhetsanvisningar, reservdelslista och inköpsbevis. För brister, till vilka även räknas avsaknad av uttryckligen tillförsäkrade egenskaper, ansvarar leverantören enligt följande:
1. Ansvarsfristen för leverantörens produkter och varor uppgår principiellt till 12 månader från risköverföringen på beställaren. För materiella defekter vid uteslutande privat användning inom EU uppgår ansvarsfristen till 24 månader.
2. Ansvaret för materiella defekter omfattar kostnadsfritt åtgärdande av alla inom ansvarsfristen uppträdande brister, vilket efter leverantörens gottfinnande sker via reparation eller utbyte av den reklamerade produkten. Ersatta delar övergår i leverantörens ägo.
3. Förutsättning för erkännande av ansvarsanspråk på grund av materiell defekt är att maskinen köptes inom EU och att tidsfristen för ansvarsanspråk på grund av materiell defekt inte har löpt ut. Detta bevisas genom uppvisande av maskinellt framställt köpebevis i original, av vilket framgår köpares och säljares adresser, inköpsdatum samt produktens exakta typbeteckning. Om reklamationen visar sig vara berättigad belastas leverantören med kostnaderna för billigaste transport i båda riktningarna. I övrigt gäller punkt V. Beställarens anspråk rörande utgifter som uppkommit vid tidpunkten för kompletterande åtaganden, främst transport-, väg-, arbets-, och materialkostnader, är uteslutna, i den utsträckning utgifterna ökade till följd av att föremålet för leveransen i efterhand förflyttades till annan plats än den ursprungliga fullgörandeorten, för så vitt inte förflyttningen skett i överensstämmelse med avsedd användning.
4. Anspråk på återgång eller nedsättning föreligger endast om leverantören inte kan avhjälpa bristen eller leverera ersättningsvara, eller om förbättring eller leverans av ersättningsvara bedöms vara misslyckad.
5. Garantin omfattar inte naturligt slitage eller skador som uppkommit efter risköverföringen främst till följd av felaktig, inkorrekt och icke-fackmässig användning eller vårdslös behandling, överbelastning eller olämpligt drivmedel. Leverantören ansvarar inte för förändringar i leverantörsproduktens skick eller användningssätt, vilka har sitt ursprung i felaktig lagring eller klimatiska eller andra yttre inverkningar.
6. Om beställaren eller tredje part genomför felaktiga förändringar omfattas dessa och deras följder inte av någon leverantörsgaranti.
7. Förbättringar, ersättningsleveranser eller ersättningsservice medför inte att garantifristen förnyas.
8. Ytterligare garantianspråk från köparens sida på leverantören och dennes medhjälpare är uteslutna.

VIII. Industriellt rättsskydd och upphovsrätt
1. Om tredje part ställer berättigade anspråk på beställaren till följd av brott mot industriellt rättsskydd eller upphovsrätt (i det följande benämnt rättskydd) på grund av från leverantören levererade avtalsmässigt använda produkter, har leverantören rätt att efter eget gottfinnande utverka rätt att använda produkten, ändra produkten till att inte bryta mot rättsskyddet, eller byta ut produkten.
2. Leverantörens i det föregående nämnda förpliktelser gäller endast då beställaren utan dröjsmål skriftligen underrättar leverantören om de (påstådda) anspråk som tredje part gör gällande, inte medger brott mot rättsskyddet och förbehåller leverantören rätt till samtliga försvarsåtgärder och förlikningsförhandlingar (i och utanför domstol). De nämnda förpliktelserna upphör dock senast 5 år efter leverans till beställaren.
3. Beställarens anspråk är uteslutna i den utsträckning han själv har brutit mot rättsskyddet. Beställarens anspråk är vidare uteslutna om brott mot rättsskyddet sker till följd av särskilda krav från beställaren, till följd av användning som leverantören inte kunnat förutse eller orsakas av att beställaren förändrar produkten eller använder den tillsammans med produkter som inte har levererats av leverantören.
4. Ytterligare anspråk på leverantören är uteslutna; artikel X (ansvar) påverkas inte, inte heller beställarens rätt till återgång från kontraktet.

IX. Omöjlighet, tillägg till kontrakt
1. Om leverantören av anledning som leverantören ansvarar för inte kan genomföra utlovad leverans har beställaren rätt att kräva skadestånd. Beställarens skadeståndsanspråk begränsas dock till 10 % av värdet på den del av leveransen som till följd av denna omöjlighet inte kan tas i drift. Detta gäller inte i de fall av uppsåt, grov vårdslöshet eller inledande oförmåga där det föreligger tvingande ansvar; detta ska inte medföra förändrad bevisbörda till nackdel för beställaren. Beställarens rätt till återgång från kontraktet påverkas inte.
2. I den utsträckning oförutsebara händelser i den mening som avses i artikel IV nr. 2 avsevärt förändrar leveransens ekonomiska betydelse eller innehåll, eller har avsevärd inverkan på leverantörens verksamhet, justeras kontraktet på lämpligt sätt och i god tro. I den utsträckning detta är ekonomiskt oförsvarbart har leverantören rätt att häva kontraktet. Om leverantören vill utöva denna rättighet ska han utan dröjsmål, så snart konsekvenserna av den aktuella händelsen är kända, meddela beställaren, även då förlängning av leveranstiden avtalats med beställaren.

X. Ansvar
Beställarens skadeståndsanspråk, oberoende av rättslig grund, främst för positivt kontraktsintresse, för brott mot skyldigheter under kontraktsförhandlingar och för otillåten handling, är uteslutna. Detta gäller inte i den utsträckning tvingande ansvar föreligger i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet, avsaknad av garanterade egenskaper, enligt produktansvarslagen, vid skador på liv, lem eller hälsa eller brott mot väsentliga kontraktsförpliktelser. Skadeståndet för brott mot väsentliga kontraktsförpliktelser begränsas dock till kontraktstypiska, förutsebara skador, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. De nämnda regleringarna ska inte medföra en förändring av bevisbördan till nackdel för beställaren.

XI. Jurisdiktion
1. Enda jurisdiktion är, om beställaren är affärsman, saknar allmän inrikes jurisdiktion eller efter kontraktstecknande förlägger bostadsort eller regelbunden uppehållsort utanför landet, eller om bostadsort eller regelbunden uppehållsort inte är känd vid tidpunkten för reklamationen, vid alla dispyter som direkt eller indirekt uppkommer ur kontraktsförhållandet, enligt leverantörens gottfinnande platsen för leverantörens huvudkontor eller regionkontor.
2. Lagen i förbundsrepubliken Tyskland ska tillämpas på kontraktsförbindelserna. Tillämpning av de rättsliga normerna i de tyska lagvalsreglerna är utesluten, om denna refererar till främmande rättsordning, FN:s internationella köplag eller övriga konventioner om rättigheter vid varuförsäljning. 3. Om enskilda punkter blir juridiskt ogiltiga förblir kontraktet, och i synnerhet leveransvillkoren, bindande till övriga delar. Detta gäller inte om ett upprätthållande av kontraktet skulle medföra orimliga svårigheter för en av parterna. Om juridiska bestämmelser gör enskilda delar av dessa leveransbestämmelser ogiltiga, gäller i deras ställe sådana verksamma regler som närmast motsvarar de ogiltiga reglernas avsikt och syfte. Beställaren är i nödvändig utsträckning förpliktigad att vidta alla erforderliga åtgärder för att uppnå detta mål.

Allmänna affärsvillkor

Per 2008-01-01 -
för produkter och tjänster från TANOS GmbH, Pionierstraße 1, D-89257 Illertissen (nedan benämnd leverantören).

I. Allmänna bestämmelser
1. Nedanstående villkor gäller vid samtliga beställningar. Skriftliga eller elektroniska förklaringar från båda parter avgör omfattningen av leveranser eller tjänster (nedan benämnt leveranser). Beställarens allmänna affärsvillkor gäller dock endast i den omfattning leverantören uttryckligen har godkänt dessa skriftligen. Muntliga överenskommelser före eller vid kontraktstecknande kräver skriftlig bekräftelse från leverantören för att bli giltiga.
2. Erbjudanden är friblivande; kostnadsförslag är inte bindande. Leverantören förbehåller sig oinskränkt egendomsrätt och upphovsrättsrelaterad nyttjanderätt rörande kostnadsförslag, ritningar och andra underlag (nedan benämnda underlag). Underlagen får endast göras tillgängliga för tredje part efter godkännande från leverantören, och ska, om beställning inte görs hos leverantören, på skriftlig begäran utan dröjsmål i sin helhet återlämnas till leverantören. Satserna 1 och 2 gäller på motsvarande sätt beställarens underlag; dessa får dock göras tillgängliga för tredje part, till vilken leverantören har uppdragit leveranser.
3. Vid standardprogramvara har beställaren icke-exklusiv rätt att använda överenskomna servicefunktioner i oförändrad form på överenskomna enheter. Beställaren får utan uttrycklig överenskommelse skapa två säkerhetskopior.
4. Delleveranser och motsvarande fakturering är tillåtna i den mån de är rimliga ur beställarens synvinkel.
5. Om beställaren ges återköpsrätt gäller denna endast vid fullständig, korrekt förpackad, ren och omärkt aktuell katalogvara enligt katalogbeskrivningen med avdrag av 20 % från aktuellt beställningsvärde.
6. De mått, ritningar och avbildningar som anges i erbjudanden, broschyrer, kataloger och prislistor är inte bindande och kan ändras av oss utan särskilt meddelande. Alla måttangivelser görs i cm, mm, kg och g.

II. Priser och betalningsvillkor
1. Priserna gäller från lagret i Neu-Ulm (Tyskland) exklusive förpackning och med tillägg för respektive lagstadgad momssats. Debitering sker på basis av vid leveranstidpunkten gällande prislista; debitering av mervärdesomsättningsskatt kan endast utelämnas i de fall då förutsättningar för skattebefrielse för exportleverans föreligger.
2. Om leverantören åtagit sig uppställning och montering och om inget annat överenskommits, ska beställaren utöver avtalad ersättning bära samtliga erforderliga extrakostnader, som t.ex. resekostnader, kostnader för verktygstransport och personligt bagage samt traktamenten.
3. Betalningar ska ske fritt leverantörens betalningsställe.
4. Beställaren kan endast kvitta med sådana fordringar som är obestridliga eller rättsligen fastställda.

III. Egendomsförbehåll
1. Föremålen för leveranserna (varor under äganderättsförbehåll) förblir leverantörens egendom tills samtliga aktuella eller framtida anspråk på beställaren enligt affärsförbindelsen har reglerats. Om värdet på de säkerhetsrätter som tillfaller leverantören överstiger alla säkrade anspråk med mer än 10 % ska leverantören på skriftlig begäran från beställaren frisläppa motsvarande andel av säkerhetsrätterna. Leverantören har därvid rätt att avgöra vilka säkerhetsrätter som ska frisläppas.
2. Beställaren har rätt att vederbörligen avyttra och/eller använda varor under äganderättsförbehåll, förutsätt att han inte är betalningsoförmögen. Pantsättning eller överlåtande av säkerheter är otillåtna.
3. De från vidareförsäljning eller på annan rättslig grund rörande varor under egendomsförbehåll uppkomna fordringarna överlåter beställaren som säkerhet till ett belopp motsvarande fakturavärdet på varorna under egendomsförbehåll på leverantören redan vid tidpunkten för beställningen. Härmed accepteras överlåtelsen. Beställaren har rätt att driva in de fordringar som överlåtits på leverantören. Indrivningsbefogenheten kan när som helst återkallas om beställaren inte uppfyller sina betalningsförpliktelser.
4. Beställaren har rätt att inom ramen för affärsverksamheten bearbeta leverantörens produkter och varor eller dessas kopplingar till andra varor. På de genom bearbetning eller koppling uppkomna föremålen förvärvar leverantören uteslutande för säkring av sina under III. 1. nämnda anspråk delägarskap, vilket beställaren omgående överlåter på leverantören.
5. Vid utmätningar, beslagtaganden, övriga skyldigheter eller rättsintrång eller ingrepp från tredje part ska beställaren påvisa leverantörens egendom och utan dröjsmål underrätta leverantören. I den utsträckning tredje part inte kan ersätta leverantören för i detta sammanhang uppkomna rättsliga eller utomrättsliga kostnader, ansvarar beställaren för dessa.
6. Om beställaren bryter mot väsentliga kontraktsförpliktelser, främst vid betalningsoförmåga, är leverantören berättigad, men inte förpliktigad, att när som helst återta varorna; beställaren är förpliktigad till fullständigt återlämnande utan dröjsmål. Detta gäller även då beställarens ekonomiska ställning väsentligen försämras.
7. I återtagandet resp. i hävdandet av egendomsförbehåll eller i utmätning av varor under äganderättsförbehåll ligger ingen återgång från kontraktet, om inte leverantören uttryckligen skulle ha förklarat detta i förväg.

IV. Leveransfrister och dröjsmål
1. Avtalade leveransfrister avser den tid då varan lämnar anläggningen eller distributionsstället. Efterlevnad av avtalade leveransfrister förutsätter att beställaren i tid inlämnar underlag, erforderliga tillstånd och frisläppningar, främst av planer, samt efterlevnad av avtalade betalningsvillkor eller förskottsbetalningar samt beställarens övriga förpliktelser. Om dessa förutsättningar inte uppfylls i tid förlängs leverantörens frist i lämplig utsträckning; detta gäller inte om leverantören ansvarar för de nämnda förseningarna.
2. Om leverantören inte håller en tidsfrist på grund av force majeure, t.ex. mobilisering, krig, uppror eller liknande händelse eller till följd av händelser som ligger utanför leverantörens kontroll och kan försvåra uppdragets genomförande – främst fördröjningar vid leverans till leverantören, trafik- och driftsstörningar, strejker m.m. – förlängs fristen i lämplig utsträckning utan att beställaren har rätt till skadestånd.
3. Om försändelse eller överlämnande på beställarens begäran skjuts upp med mer än en månad efter meddelande om leveransberedskap kan beställaren faktureras för lagringskostnader motsvarande 0,5 % av leveransens pris för varje påbörjad månad, dock högst 5 %. Avtalsparterna har rätt att påvisa högre eller lägre lagringskostnader.

V. Försändelse/risköverföring/påtalande av brist/acceptans
1. Försändelsen sker på beställarens risk och bekostnad från en av leverantören fastställd plats till den för leverantören kända eller nämnda leveransadressen från leverantörens lager/distributionsställe. På beställarens skriftliga begäran och på dennes bekostnad försäkrar leverantören i önskad omfattning leveransen mot transportrisker.
2. I den utsträckning leverantören är förpliktigad att återta transportförpackningen bär beställaren kostnaden för återtransport av den använda förpackningen och de angivna kostnaderna för dess användning eller – så långt möjligt och så långt leverantören anser det lämpligt – de kostnader som uppkommer vid förnyad användning.
3. Risken övergår – även vid fraktfri leverans – till beställaren enligt följande:
a) Vid leveranser utan uppställning eller montering, med korrekt färdigställande vid rampen för överlämnande till transportören.
b) Vid leveransen med uppställning eller montering på dagen för överlämnande eller idrifttagande i beställarens anläggning, eller, så långt överenskommet, efter korrekt installation.
4. När försändelse, överlämnande, inledning, genomförande av uppställning eller montering, övertagande resp. idrifttagning på egen anläggning eller provdrift fördröjs av skäl som faller under beställarens ansvar eller om beställarens mottagning av leveransen fördröjs av andra skäl, övergår risken på beställaren då fördröjningen inleds.
5. Beställaren ska utan dröjsmål noga och fullständigt kontrollera varje leverans efter mottagandet. Reklamationer till följd av ofullständiga eller felaktiga leveranser eller påtalande av tydliga brister ska utan dröjsmål skriftligen meddelas leverantören. Detsamma gäller ej omedelbart uppenbara brister vid dessas upptäckt. Kartongetiketter, följesedels-/fakturanummer eller kontrollista som bifogas försändelsen ska uppges i samband med reklamationen. Garantianspråk är uteslutna då reklamation eller påtalande av brist inte inkommer i tid.
6. Beställaren är skyldig att godta leveranser som uppvisar obetydliga brister.

VI. Betalning
1. Betalning ska ske enligt av oss fastlagda betalningsvillkor. Leverantören är berättigad men inte förpliktigad att avräkna betalningar från äldsta förfallna fordran. Överföringar, checkar eller växlar gäller först efter inlösen resp. kreditering av leverantörens konto som giltig betalning.
2. Fakturabeloppet förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum, om inget annat avtalats skriftligen. Avdrag av avtalad rabatt medges inte om beställaren mottagit en andra påminnelse gällande annan förfallen fordran.
3. Reparationskostnader, monteringskostnader eller verktygskostnader ska omedelbart betalas utan avdrag.
4. Om betalningsmålen enligt föregående stycken inte uppnås kan leverantören kräva lagstadgad dröjsmålsränta oaktat övriga rättigheter.
5. Om i efterhand uppkomna omständigheter medför en betydande värdeförsämring av beställarens tillgångar, på grund av vilken leverantörens betalningsanspråk hotas, har leverantören rätt att omedelbart kräva betalning av samtliga i affärsförbindelsen uppkomna fordringar; detta gäller även vid betalningsanstånd eller mottagande av växlar eller checkar. Under samma omständigheter eller då beställaren vid tidigare affärstransaktioner varit sen med betalningen, kan leverantören kräva förskottsbetalning eller säkerheter vid alla pågående eller framtida affärstransaktioner. De rättsliga föreskrifterna rörande betalningsförsening påverkas i övrigt inte.
6. Faktureringen sker i EURO. Beloppet i EURO är även utslagsgivande då det på fakturorna utöver detta belopp även anges ett belopp i utlandsvaluta. Inbetalda belopp i utlandsvaluta omräknas till EURO och kreditering sker med detta framräknade belopp.

VII. Ansvar för materiella defekter
Leverantören bär det fulla ansvaret för skador på liv, lem eller hälsa, vilka uppkommer till följd av uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse från leverantörens sida, eller av uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse från leverantörens representant eller medhjälpare, samt för övriga skador, som uppkommer till följd av grovt vårdslös pliktförsummelse från leverantörens sida eller av grovt vårdslös pliktförsummelse från leverantörens representant eller medhjälpare. Leverantören ansvarar, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna i respektive land, vid material- och/eller tillverkningsfel för materiella defekter samt för uttryckligen tillförsäkrade egenskaper och felfrihet enligt senaste tekniska standard. Ändringar av konstruktion eller utförande, vilka leverantören allmänt genomför inför leverans av en beställning, berättigar inte till reklamation. Leverantören rekommenderar säker förvaring av bruksanvisning, säkerhetsanvisningar, reservdelslista och inköpsbevis. För brister, till vilka även räknas avsaknad av uttryckligen tillförsäkrade egenskaper, ansvarar leverantören enligt följande:
1. Ansvarsfristen för leverantörens produkter och varor uppgår principiellt till 12 månader från risköverföringen på beställaren. För materiella defekter vid uteslutande privat användning inom EU uppgår ansvarsfristen till 24 månader.
2. Ansvaret för materiella defekter omfattar kostnadsfritt åtgärdande av alla inom ansvarsfristen uppträdande brister, vilket efter leverantörens gottfinnande sker via reparation eller utbyte av den reklamerade produkten. Ersatta delar övergår i leverantörens ägo.
3. Förutsättning för erkännande av ansvarsanspråk på grund av materiell defekt är att maskinen köptes inom EU och att tidsfristen för ansvarsanspråk på grund av materiell defekt inte har löpt ut. Detta bevisas genom uppvisande av maskinellt framställt köpebevis i original, av vilket framgår köpares och säljares adresser, inköpsdatum samt produktens exakta typbeteckning. Om reklamationen visar sig vara berättigad belastas leverantören med kostnaderna för billigaste transport i båda riktningarna. I övrigt gäller punkt V. Beställarens anspråk rörande utgifter som uppkommit vid tidpunkten för kompletterande åtaganden, främst transport-, väg-, arbets-, och materialkostnader, är uteslutna, i den utsträckning utgifterna ökade till följd av att föremålet för leveransen i efterhand förflyttades till annan plats än den ursprungliga fullgörandeorten, för så vitt inte förflyttningen skett i överensstämmelse med avsedd användning.
4. Anspråk på återgång eller nedsättning föreligger endast om leverantören inte kan avhjälpa bristen eller leverera ersättningsvara, eller om förbättring eller leverans av ersättningsvara bedöms vara misslyckad.
5. Garantin omfattar inte naturligt slitage eller skador som uppkommit efter risköverföringen främst till följd av felaktig, inkorrekt och icke-fackmässig användning eller vårdslös behandling, överbelastning eller olämpligt drivmedel. Leverantören ansvarar inte för förändringar i leverantörsproduktens skick eller användningssätt, vilka har sitt ursprung i felaktig lagring eller klimatiska eller andra yttre inverkningar.
6. Om beställaren eller tredje part genomför felaktiga förändringar omfattas dessa och deras följder inte av någon leverantörsgaranti.
7. Förbättringar, ersättningsleveranser eller ersättningsservice medför inte att garantifristen förnyas.
8. Ytterligare garantianspråk från köparens sida på leverantören och dennes medhjälpare är uteslutna.

VIII. Industriellt rättsskydd och upphovsrätt
1. Om tredje part ställer berättigade anspråk på beställaren till följd av brott mot industriellt rättsskydd eller upphovsrätt (i det följande benämnt rättskydd) på grund av från leverantören levererade avtalsmässigt använda produkter, har leverantören rätt att efter eget gottfinnande utverka rätt att använda produkten, ändra produkten till att inte bryta mot rättsskyddet, eller byta ut produkten.
2. Leverantörens i det föregående nämnda förpliktelser gäller endast då beställaren utan dröjsmål skriftligen underrättar leverantören om de (påstådda) anspråk som tredje part gör gällande, inte medger brott mot rättsskyddet och förbehåller leverantören rätt till samtliga försvarsåtgärder och förlikningsförhandlingar (i och utanför domstol). De nämnda förpliktelserna upphör dock senast 5 år efter leverans till beställaren.
3. Beställarens anspråk är uteslutna i den utsträckning han själv har brutit mot rättsskyddet. Beställarens anspråk är vidare uteslutna om brott mot rättsskyddet sker till följd av särskilda krav från beställaren, till följd av användning som leverantören inte kunnat förutse eller orsakas av att beställaren förändrar produkten eller använder den tillsammans med produkter som inte har levererats av leverantören.
4. Ytterligare anspråk på leverantören är uteslutna; artikel X (ansvar) påverkas inte, inte heller beställarens rätt till återgång från kontraktet.

IX. Omöjlighet, tillägg till kontrakt
1. Om leverantören av anledning som leverantören ansvarar för inte kan genomföra utlovad leverans har beställaren rätt att kräva skadestånd. Beställarens skadeståndsanspråk begränsas dock till 10 % av värdet på den del av leveransen som till följd av denna omöjlighet inte kan tas i drift. Detta gäller inte i de fall av uppsåt, grov vårdslöshet eller inledande oförmåga där det föreligger tvingande ansvar; detta ska inte medföra förändrad bevisbörda till nackdel för beställaren. Beställarens rätt till återgång från kontraktet påverkas inte.
2. I den utsträckning oförutsebara händelser i den mening som avses i artikel IV nr. 2 avsevärt förändrar leveransens ekonomiska betydelse eller innehåll, eller har avsevärd inverkan på leverantörens verksamhet, justeras kontraktet på lämpligt sätt och i god tro. I den utsträckning detta är ekonomiskt oförsvarbart har leverantören rätt att häva kontraktet. Om leverantören vill utöva denna rättighet ska han utan dröjsmål, så snart konsekvenserna av den aktuella händelsen är kända, meddela beställaren, även då förlängning av leveranstiden avtalats med beställaren.

X. Ansvar
Beställarens skadeståndsanspråk, oberoende av rättslig grund, främst för positivt kontraktsintresse, för brott mot skyldigheter under kontraktsförhandlingar och för otillåten handling, är uteslutna. Detta gäller inte i den utsträckning tvingande ansvar föreligger i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet, avsaknad av garanterade egenskaper, enligt produktansvarslagen, vid skador på liv, lem eller hälsa eller brott mot väsentliga kontraktsförpliktelser. Skadeståndet för brott mot väsentliga kontraktsförpliktelser begränsas dock till kontraktstypiska, förutsebara skador, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. De nämnda regleringarna ska inte medföra en förändring av bevisbördan till nackdel för beställaren.

XI. Jurisdiktion
1. Enda jurisdiktion är, om beställaren är affärsman, saknar allmän inrikes jurisdiktion eller efter kontraktstecknande förlägger bostadsort eller regelbunden uppehållsort utanför landet, eller om bostadsort eller regelbunden uppehållsort inte är känd vid tidpunkten för reklamationen, vid alla dispyter som direkt eller indirekt uppkommer ur kontraktsförhållandet, enligt leverantörens gottfinnande platsen för leverantörens huvudkontor eller regionkontor.
2. Lagen i förbundsrepubliken Tyskland ska tillämpas på kontraktsförbindelserna. Tillämpning av de rättsliga normerna i de tyska lagvalsreglerna är utesluten, om denna refererar till främmande rättsordning, FN:s internationella köplag eller övriga konventioner om rättigheter vid varuförsäljning. 3. Om enskilda punkter blir juridiskt ogiltiga förblir kontraktet, och i synnerhet leveransvillkoren, bindande till övriga delar. Detta gäller inte om ett upprätthållande av kontraktet skulle medföra orimliga svårigheter för en av parterna. Om juridiska bestämmelser gör enskilda delar av dessa leveransbestämmelser ogiltiga, gäller i deras ställe sådana verksamma regler som närmast motsvarar de ogiltiga reglernas avsikt och syfte. Beställaren är i nödvändig utsträckning förpliktigad att vidta alla erforderliga åtgärder för att uppnå detta mål.